LSV'S CV . . . .
Upload file miễn phí

ViBot

Hướng dẫn sử dụng ViBot.
Sử dụng lệnh bằng cách thêm 'Vi' ở trước câu lệnh. Cập nhật lần cuối: 16/09/19
Lệnh
lệnh
bug
kick
wiki
tìm lời bài hát
tìm link tải
bói tình yêu
Biết gì?
Hướng dẫn
Xác minh
Rút gọn
Đổi tiền
Ghim
Thêm hoặc tìm
Đổi màu chat
Quẩy
Xóa biệt danh
Đổi biệt danh
Đánh thức
Chúc mừng sinh nhật
Khẩu nghiệp
Tin nhắn ngẫu nhiên
Alo
Đổi emoji
Nói và quote
ban và unban
vote
bảng điểm số
khởi động lại
Ảnh chat
Thăm dò
Đổi tên chat
Hỏi vui
Đạo lý
NASA
Tâm linh
Ngẫu nhiên
Trắng đen
Sepia
Xoay ảnh
Đảo màu
Làm mờ
Overlay
Làm sáng tối
Im/nói
Tính
Giáo sư trả lời
Làm mới thống kê
Bí danh
Thời tiết
Xem tkb
Xem tkb 2
Tạo nhóm
Backup
Google
Trending
Dịch
Tiếng Anh
Thời gian
troll kick
Chọn
Nhắc nhở
Xóa/make admin
Lưu văn bản
Đổi thẻ cào
Check trạng thái đổi thẻ
Rút tiền đổi thẻ
Cú pháp Tác dụng
lệnh {lệnh muốn xem chi tiết} Gõ cú pháp này để xem chi tiết lệnh bạn muốn biết
bug {tin nhắn} Gửi báo cáo lỗi bug
kick {tên người dùng} ({số giây}) Kick người dùng ra khỏi nhóm
wiki {thứ bạn cần tìm} Tìm kiếm Wikipedia
lời bài {tên bài hát + nhạc sĩ} Tìm lời bài hát
link tải {tên phần mềm, trò chơi, ...} Tìm kiếm Link tải FShare
bói tình yêu {tên của bạn} và {tên crush} Hỏi thầy bói Vĩ tình yêu của bạn
biết gì về {thông tin muốn tìm hiểu} Hỏi Vibot biết thông tin gì về...
hướng dẫn {công việc, cách làm gì đó} Hỏi cách làm từng bước
xác minh {liên kết có chứa https/http} Xác minh liên kết miễn phí
rút gọn {liên kết có chứa https/http} Rút gọn liên kết bằng Vi's API
đổi {số tiền} {loại tiền} qua {loại tiền muốn chuyển qua} Đổi giá trị tiền có Bitcoin
pin ({thông báo ...}) Ghim 1 tin nhắn nào đó
(thêm|tìm ({số kết quả muốn hiển thị})) {tên cần tìm}
đổi màu (#{6 ký tự hex}|ngẫu nhiên) Đổi màu chat nhóm; xem chi tiết lệnh để biết các giá trị
bấm nút quẩy Đổi màu nhóm chat ngẫu nhiên
xóa tên {tên người dùng}
đổi tên {tên người dùng} {biệt danh mới}
đánh thức {tên người dùng} Đánh thức người dùng
chúc mừng sinh nhật {tên người dùng} Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật
khẩu nghiệp {tên người dùng} Lệnh khẩu nghiệp
tin nhắn ngẫu nhiên
alo(?) Kiểm tra xem bot có đang hoạt động
emoji {emoji}
(nói|quote) {câu nói}
(un)ban {tên người dùng} [ADMIN]
(<|>) {tên người dùng} Bình chọn cho người dùng
(bảng) điểm {số điểm muốn set} {tên người dùng} Xem/set điểm cho người dùng
khởi động lại [ADMIN]
(photo|hình|ảnh) ({liên kết ảnh}) Đặt ảnh chat nhóm qua URL
thăm dò {tiêu đề} ([{lựa chọn 1}, {lựa chọn 2}, {lựa chọn n}]) Tạo cuộc thăm dò
đổi tên chat {tên mới}
(hỏi|cho hỏi) {câu hỏi}
đạo lý
nasa (ngẫu nhiên) {từ khóa} Tìm hình ảnh trong dữ liệu của NASA
tôi nói {câu bạn muốn nói} Nói chuyện với tâm linh
(ngẫu nhiên) (({số thấp nhất}) {số cao nhất})
trắng thành đen ({liên kết ảnh}) Chuyển đổi hình ảnh thành đen trắng
sepia ({liên kết ảnh}) Chuyển đổi một hình ảnh thành tông màu nâu đỏ
xoay (ngang|dọc) ({liên kết ảnh}) Xoay hình ảnh
đảo màu ({liên kết ảnh}) Đảo ngược màu sắc hình ảnh
làm mờ {# pixel} (gauss) ({liên kết ảnh}) Làm mờ một hình ảnh
overlay ({url}) {text} Chèn văn bản vào một hình ảnh
làm (sáng|tối) {phần trăm} ({liên kết ảnh}) Thay đổi độ sáng hình ảnh
(im/nói) đi Bật/tắt bot (Vĩ đã tắt chức năng này)
tính {bài toán} Tính toán
trả lời {câu hỏi hóc búa} Hỏi giáo sư Vibot BETA
làm mới thống kê [ADMIN]
bí danh ({tên người dùng}|xóa {tên người dùng}|{tên người dùng} {bí danh}) Chỉ định bí danh thay thế
thời tiết ở {tên thành phố}
tkb thứ {2-8} của ms{MSSV} mk {Mật khẩu} Xem thời khóa biểu HUTECH của bạn
tkb thứ {2-8} của ms{MSSV} Xem thời khóa biểu HUTECH của bạn (cần MSSV đã tạo tại RQN9 Dev)
tạo nhóm {thành viên 1}, {thành viên 2}, {thành viên n} Tạo một nhóm mới từ các thành viên được chỉ định
backup {ID tin nhắn} Khôi phục các thuộc tính của một cuộc trò chuyện trước đó [ADMIN]
google {từ khóa} Tạo một liên kết đến Google với thuật ngữ đã cho
top {1-10} thịnh hành {Mỹ/Việt} Xem top 10 thịnh hành
dịch {tiếng Anh} Vibot dịch tiếng Anh
tiếng anh của {tiếng Việt} Vibot đổi sang tiếng Anh
(time/thời gian/mấy giờ rồi) Xem thời gian hiện tại
snap Kick hết nửa số thành viên trong nhóm tạm thời
chọn {lựa chọn 1}, {lựa chọn 2}, {lựa chọn 3}
nhắc tôi {số phút} {nội dung cần nhắc}
(xóa )admin {tên người dùng} Đặt/hủy admin nhóm [ADMIN]
lưu {văn bản muốn lưu} Lưu văn bản của bạn vĩnh viễn trên TEXTVN
đổi thẻ {mệnh giá thẻ} loại {loại thẻ hợp lệ} mã {mã thẻ} seri {seri của thẻ} Đổi thẻ cào/game chiếu khẩu cao (Không thuộc Errorvn/RQN9)
check gdt {mã giao dịch} Kiểm tra trạng thái đổi thẻ (Không thuộc Errorvn/RQN9)
rút tiền gdt {mã giao dịch} qua {ghi ngân hàng + tài khoản + thông tin ghi chú} Rút tiền ra từ việc đổi thẻ cào